Zasady współpracy z influencerami

Zasady przekazywania prezentów lub próbek produktów (dalej: „zasady”)

 

 1. Niniejsze zasady mają zastosowanie do działalności InnoGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 74H, 03-289 Warszawa (nr KRS: 0000745608, nr NIP: 5252760351, dalej: „Spółka”), polegającej na przekazywaniu prezentu lub próbki produktu przez Spółkę jako tzw. „paczki PR” (dalej: „Rzecz”) dla Influencera lub Twórcy internetowego (dalej: „Twórca”), o ile nie zostanie zawarta odrębna umowa lub zostaną podjęte inne ustalenia w tym zakresie pomiędzy Spółką a Twórcą.

 

 1. Spółka, w związku ze swoją promocją lub reklamą, przekazuje Twórcy nieodpłatnie Rzecz. Twórca może odmówić odebrania Rzeczy, a w takiej sytuacji Rzecz powinna być zwrócona do Spółki, chyba że Twórca i Spółka uzgodnią inaczej.

 

 1. Rzecz nie podlega wymianie na inną lub na ekwiwalent pieniężny a Twórca nie może zastrzec sobie określonych właściwości lub cech tej Rzeczy.

 

 1. W przypadku odebrania Rzeczy przez Twórcę, z momentem tego odebrania przechodzą na Twórcę wszelkie korzyści i ciężary związane z Rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

 

 1. Twórca we własnym zakresie rozlicza odebranie Rzeczy pod względem podatkowym lub z tytułu danin publicznych. Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty lub zwrotu dla Twórcy jakichkolwiek kosztów, podatków lub danin powstałych do zapłacenia po stronie Twórcy w związku z odebraniem Rzeczy lub działalnością Twórcy.

 

 1. Przekazanie Rzeczy przez Spółkę dla Twórcy nie stanowi zlecenia Twórcy prowadzenia reklamy lub promocji, a także nie stanowi zlecenia publikacji materiałów w mediach społecznościowych. Spółka nie akceptuje treści informacji lub publikacji Twórcy oraz to Twórca jest wyłącznie odpowiedzialny za te treści.

 

 1. Twórca nie jest zobowiązany do świadczenia zwrotnego wobec Spółki w związku z odebraniem Rzeczy. Wyłącznie Twórca we własnym zakresie podejmuje decyzje, czy i w jakim zakresie lub charakterze poinformuje, w szczególności w formie zdjęcia lub filmu lub postu w mediach społecznościowych na swoich kanałach lub profilach (publikacja), inne osoby, w tym swoich obserwatorów lub odbiorców swoich treści, o Rzeczy lub o jej przekazaniu przez Spółkę.

 

 1. W sytuacji wskazanej w punkcie „7” w drugim zdaniu, jeśli Twórca zdecyduje się na taką publikację, powinien poinformować w tym zakresie inne osoby, w tym swoich obserwatorów lub odbiorców swoich treści, o tym, że otrzymał Rzecz w prezencie. Rekomendowane określenia w tym zakresie obejmują w szczególności wskazanie: #prezent lub [prezent]; #podarunek lub [podarunek].

 

 1. W przypadku odebrania przez Twórcę od Spółki ponownej lub kolejnej Rzeczy w prezencie, Twórca w sytuacji wskazanej w punkcie „7” w drugim zdaniu, jeśli zdecyduje się na publikację, powinien oznaczyć ją jako materiał reklamowy oraz powinien wskazać promowaną markę. Rekomendowane określenia w tym zakresie obejmują w szczególności wskazanie: #reklama lub [reklama]; #MateriałReklamowy lub [materiał reklamowy]; #WspółpracaReklamowa lub [współpraca reklamowa]; #PostSponsorowany lub [post sponsorowany]; #MateriałSponsorowany lub [materiał sponsorowany]; Płatna Współpraca lub [płatna współpraca]; #wideo #relacja #post #materiał + #reklamowy; #sponsorowany = np. #WideoReklamowe; #RelacjaSponsorowana; Reklama marki XYZ; Płatna współpraca z marką XYZ.

 

 1. Twórca powinien oznaczać materiały reklamowe, które publikuje na swoich kanałach lub profilach w mediach społecznościowych w sposób czytelny, jednoznaczny oraz zrozumiały dla każdego odbiorcy. Oznaczenie takie powinno być widoczne zarówno dla stałych obserwatorów jak i dla tych, którzy zapoznają się z tymi kanałami lub profilami po raz pierwszy. Rekomendowane jest dwupoziomowe oznaczanie, czyli zarówno poprzez skorzystanie z funkcjonalności platformy w ramach której jest dany kanał lub profil w mediach społecznościowych, jak i oznaczenia we własnym zakresie (np. w opisie, na zdjęciu lub w filmie, w narracji materiału).

 

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zastosowania przez Twórcę postanowień punktów: „8.”, „9.” i „10.” powyżej. Treść tych punktów została przygotowana z uwzględnieniem „Rekomendacji Prezesa UOKiK dotyczących oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych”.

 

 1. Twórca uprawnia i wyraża zgodę na to, aby publikacja, o której mowa w punkcie „7” w drugim zdaniu, jeśli się na nią zdecyduje Twórca, mogła być również nieodpłatnie publikowana i rozpowszechniana w tym zakresie dalej przez Spółkę z wykorzystaniem jej kanałów lub profili w mediach społecznościowych i na jej stronach internetowych, a także Twórca wyraża zgodę w tym zakresie na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, jeśli dotyczy. W przypadku odmówienia ww. zgody lub jej cofnięcia, Twórca poinformuje o tym niezwłocznie Spółkę.

 

 1. W zakresie nieuregulowanym w tych zasadach, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. Spółka zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany treści niniejszych zasad w każdym momencie z jednoczesnym poinformowaniem o nowej treści na swojej stronie internetowej. Przy czym taka zmiana zasad nie ma zastosowania do przekazania Rzeczy zrealizowanego przed tą zmianą.

 

 1. Wszelkie spory wynikające z tych zasad rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Polsce.

 

 1. W sprawach dotyczących niniejszych zasad lub Rzeczy, w tym również w kwestii zgłaszania reklamacji lub kontaktu, Spółka wskazuje swój adres w pkt „1.” powyżej lub adres e-mail: innogio@innogio.com .

 

17. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 18 listopada 2022 r.

Kategorie

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl