Regulamin Konkursu "Testowanie laktatora GIOMUM LINE ELEKTRYCZNY LAKTATOR MUSZLOWY GIO-356I"

Regulamin akcji pod nazwą:

„Testowanie laktatora GIOMUM LINE ELEKTRYCZNY LAKTATOR MUSZLOWY GIO-356I”

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady konkursu dotyczącego wyboru osób testujących oraz przeprowadzenia akcji prowadzonej pod nazwą „Testowanie laktatora GIOMUM LINE ELEKTRYCZNY LAKTATOR MUSZLOWY GIO-356I” ("Akcja”).

 

 1. Organizatorem Akcji jest InnoGio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 03-289, ul. Ostródzka 74H, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIVWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745608, NIP: 525-27-60-351("Organizator" lub "InnoGio").

 

 1. Koordynatorem Akcji jest InnoGio. Koordynator odpowiedzialny jest za obsługę Akcji, w szczególności za przyjmowanie, weryfikację i przechowywanie zgłoszeń uczestników Akcji, wybór osób testujących, wysyłki iprzyjmowania zwrotów Laktatorów przeznaczonych do testowania oraz przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

 1. Nad sprawnym przebiegiem Akcji czuwa Organizator. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu sprawnego przeprowadzenia Akcji i podejmowania działań wskazanych w tym Regulaminie, które ona realizuje. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Akcji i zasad jej organizacji, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa, która posiada decydujący i ostateczny głos w tych sprawach.

 

§ 2. Akcja

 

Akcja realizowana jest w dwóch etapach. „Etap I.” polega na wyborze przez Komisję Konkursową, w oparciu o wskazane w Regulaminie kryteria konkursowe, zwycięskich Uczestników którzy będą następnie – jako Testujący - uprawnieni donieodpłatnego testowania pojedynczych egzemplarzy laktatora GIOMUM LINE ELEKTRYCZNY LAKTATOR MUSZLOWY GIO-356I w ramach „Etapu II.” i na warunkach określonych w Regulaminie .

 

§ 3. Termin Akcji

 

 1. Akcja w ramach „Etapu I.” trwa od dnia 21.02.2024 r. do dnia 03.04.2024 r., przy czym termin rejestracji i przyjmowania zgłoszeń osób, które chcą wziąć udział w Akcji, jako Uczestnicy, rozpoczyna się w dniu 21.02.2024 r. o godz. 12:00, natomiast kończy się w dniu 03.04.2024 r. o godz. 24:00.

 

 1. Wyłonienie zwycięskich Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do bycia Testującymi w ramach „Etapu II.”, nastąpido dnia 05.04.2024 r. Następnie w terminie wskazanym § 6 zwycięscy Uczestnicy zostaną poinformowani o wyborze oraz przekazaniu Laktatora do testowania.

 

§ 4. Uczestnicy Akcji

 

 1. Uczestnikami Akcji (dalej: „Uczestnik") mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełnązdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Osoba, która przystąpiła do Akcji akceptuje jej Regulamin oraz jest związana warunkami niniejszego Regulaminu i zobowiązana do przestrzegania jego postanowień.

 

 1. Osoba, która przystępuje do niniejszej Akcji, tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora w związku z udziałem w Akcji na zasadach i w celach oraz w trybie określonym w Regulaminie.

 

 1. Udział w Akcji jest bezpłatny oraz całkowicie dobrowolny dla Uczestnika. Wysłanie zgłoszenia w Akcji i uczestnictwo w nim jest nieodpłatne.

 

 1. Każdy Uczestnik Akcji powinien w okresie trwania Akcji, w ramach „Etapu I.” od dnia 21 lutego 2024 r. do 3 kwietnia 2024 r. włącznie (do godz. 24:00) łącznie:

 

(a) Zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go akceptować i stosować jego postanowienia w zakresie Akcji;       

 

(b) Spełniać kryteria konkursowe, które będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową:

(i) Posiadać profil publiczny: Uczestnik musi posiadać aktywny profil publiczny na jednej lub kilku platformach społecznościowych (np. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube itp.).  Profil powinien być poświęcony tematyce związanej z macierzyństwem, wychowaniem dziecka, zdrowym stylem życia lub innej istotnej dla społeczności tematyce związanej z rodzicielstwem.

 

(ii) Być mamą aktualnie karmiącą podczas testowania laktatora: Uczestnik musi być w okresie karmienia piersią dziecka w wieku od pierwszego dnia życia do 12 miesiąca życia. Jeśli to możliwe, to wskazane jest udokumentowanie aktywności karmienia dziecka w formie zdjęć, filmów lub opisów.

 

(iii) Realizować aktywność dotyczącą prowadzenia mediów społecznościowych: Uczestnik powinien regularnie publikować treści na swoim profilu publicznym związane z macierzyństwem, rodzicielstwem, wychowaniem dziecka lub zdrowym stylem życia. Aktywność obejmuje zarówno regularność publikacji, jak i zaangażowanie z obserwatorami w postaci odpowiedzi na komentarze i wiadomości, udziału w dyskusjach itp. Kreatywność w prezentowaniu treści oraz umiejętność budowania społeczności online będzie dodatkowym atutem.

 

(iv) Autentyczność i zaangażowanie: Uczestnik powinien prezentować autentyczność w swoich działaniach i treściach, by budować zaufanie swojej społeczności. Zaangażowanie w interakcję z obserwatorami oraz tworzenie wartościowych treści będą kluczowymi elementami oceny.

 

(v) Kreatywność i innowacyjność: Wskazane jest prezentowanie kreatywnych pomysłów oraz innowacyjnych podejść do tematów związanych z macierzyństwem, rodzicielstwem i wychowaniem dzieci. Chęć dzielenia się ciekawymi pomysłami oraz inspiracją dla innych matek i rodziców będzie mile widziana.

 

(vi) Zgodność z Regulaminem: Uczestnik musi spełniać wszystkie wymogi określone w Regulaminie. Ostateczna ocena będzie oparta na spełnieniu wszystkich kryteriów oraz ocenie Komisji Konkursowej pod względem jakości prezentowanych treści, zaangażowania społeczności oraz kreatywności w działaniu.

 

(c) Zgłosić się do Akcji oraz udzielić odpowiedzi na pytanie wskazane w § 5 ust. 6 Regulaminu.

 

 1. Uczestnictwo Uczestnika w Akcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

 

§ 5. Zasady Akcji

 

 1. Przedmiotem Akcji w ramach „Etapu I.” jest wyłonienie maksymalnie 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników, którzy będą testowali laktatory GIOMUM LINE ELEKTRYCZNY LAKTATOR MUSZLOWY GIO-356I („Laktator”) w ramach „Etapu II.”.

 

 

 1. Liczba Uczestników wyłonionych przez Komisję Konkursową w ramach „Etapu I.” do udziału w testowaniu jest ograniczona do liczby Laktatorów objętych Akcją, których maksymalna i łączna liczba wynosi 10 (dziesięć) sztuk. O zakwalifikowaniu zwycięskiego Uczestnika do testowania Laktatora, jako testującego (dalej: „Testujący”) w ramach „Etapu II.”, decyduje Komisja Konkursowa na podstawie kryteriów wskazanych w ust. 5 tego paragrafu.

 

 1. Testujący będzie uprawniony do nieodpłatnego testowania jednego egzemplarza Laktatora przez okres wskazany w Regulaminie.

 

 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji tylko raz w czasie jej trwania. Brak udziału w „Etapie I.” uniemożliwia wzięcie udziału w „Etapie II.” Akcji.

 

 1. Testujący będą wybierani przez Komisję Konkursową spośród Uczestników zgłoszonych poprzez serwis Instagram lub serwis Facebook (skierowane do Organizatora przy wykorzystaniu funkcjonalności do wysyłania wiadomości w ramach poszczególnego serwisu) lub zgłoszonych za pomocą e-maila skierowanego do Organizatora (na adres e-mail: innogio@innogio.com).

 

 1. Kryterium wyboru Testujących jest: ocena przez Komisję Konkursową jako najbardziej przekonywującej odpowiedzi Uczestnika na wskazane pytanie „Dlaczego to właśnie Ty powinnaś być wybrana do przetestowania laktatora muszlowego GIO-356I?”. Dodatkowo, wymagane jest posiadanie publicznego profilu na mediach społecznościowych oraz aktywne prowadzenie go, stosownie do kryteriów konkursowych wskazanych w § 4 ust. 5 pkt b) Regulaminu, a także Uczestnik musi karmić piersią. Uzasadnienie dotyczące zapytania, „dlaczego to właśnie Ty powinnaś być wybrana do przetestowania laktatora muszlowego GIO-356I?”, może zostać przesłane na adres e-mail Organizatora: innogio@innnogio.com lub za pośrednictwem serwisu Instagram lub serwisu Facebook (skierowane do Organizatora przy wykorzystaniu funkcjonalności do wysyłania wiadomości w ramach poszczególnego serwisu).

 

 1. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za:

(a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji;

(b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną w ramach Akcji;

(c) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych lub innych systemach informatycznych Uczestników w związku z korzystaniem z Internetu lub działaniami podejmowanymi przez osoby trzecie;

(d) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich;

(e) brak spełnienia przez Uczestnika warunków Akcji określonych w niniejszym Regulaminie;

(f) działania lub warunki określane przez właścicieli serwisu Facebook/Instagram lub sam serwis Facebook/Instagram, w tym dotyczące ograniczeń w zakresie publikowanych treści lub warunków takich publikacji, w szczególności technicznych.

 

 1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w niej, a także odmówić wydania do testowania lub przekazania Laktatora w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub brak spełniania przez niego wymogów w nim wskazanych, w szczególności manipulowanie wynikami Akcji lub działanie sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub naruszające dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Uczestnika, w przypadku gdy jego działania, Opinia lub inne treści z nimi związane:

(a) zawierają wulgaryzmy, treści rasistowskie, erotyczne, propagujące przemoc lub są w inny sposób sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami;

(b) zawierają reklamę innych produktów, w tym konkurencyjnych dla marki „InnoGIO”;

(c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych lub praw autorskich;

(d) naruszają postanowienia § 8 ust. 1 – 3 Regulaminu.

 

 1. Informacje w przedmiocie Uczestników wykluczonych z Akcji i tych, którym odmówiono przekazania Laktatora, do których odnoszą się postanowienia ust. 8 i ust. 9 tego paragrafu, zostaną udzielone wyłącznie na wyraźną prośbę Uczestnika skierowaną do Organizatora na adres email lub adres siedziby wskazany § 10 ust. 3 Regulaminu lub skierowaną do Organizatora wiadomość prywatną w serwisie Facebook https://www.facebook.com/innoGIO.official lub skierowaną do Organizatora wiadomość prywatną w serwisie Instagram https://www.instagram.com/innogio_com . W przypadku sytuacji spornych lub innych wątpliwości związanych z procedurą Akcji, decyzje rozstrzygające wyda „Komisja Konkursowa”. Decyzje „Komisji Konkursowej” są ostateczne.

 

§ 6. Wybór zwycięskich Uczestników i przekazanie Laktatora do testowania

 

 1. Organizator zawiadamia zwycięskich Uczestników o ich wyborze w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych (rozumianych jakodni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dalej: „Dni Robocze”) od momentudokonania wyboru przez Komisję Konkursową w ramach „Etapu I.”. Zawiadomienie wysyłane będzie przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres zwycięskiego Uczestnika podany w zgłoszeniu lub poprzez wysłanie przez Organizatora zwrotnej wiadomości do Uczestnika za pośrednictwem serwisu Instagram lub serwisu Facebook (zwrotnie na wiadomość uzyskaną od Uczestnika). Zwycięski Uczestnik w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych od otrzymania wiadomości od Organizatora potwierdzi, czy chce otrzymać Laktator do testowania, jako Testujący, oraz wskaże adres, na który ma być on przesłany. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięskiego Uczestnika, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym lub w przypadku odmowy otrzymania Laktatora lub braku podania adresu do przesłania Laktatora, Organizator – według własnego uznania - ma prawo zwrócić się do Komisji Konkursowej o wybranie kolejnego zwycięskiego Uczestnika lub może zrezygnować z podejmowania działań służących wyborowi kolejnego Uczestnika.

 

 1. W ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od otrzymania od zwycięskiego Uczestnika potwierdzenia chęci otrzymania Laktatora do testowania oraz adresu, na który ma być on przesłany, Organizator wyśle Laktator do tego Testującego. Laktator zostanie wysłany pocztą kurierską na koszt Organizatora na adres podany w tym zakresie przezzwycięskiego Uczestnika.

 

 1. Warunkiem wydania Laktatora przez kuriera, a tym samym rozpoczęcia „Etapu II.” jest jednocześnie złożenie i podpisanie przez Testującego najpóźniej w momencie odbioru tego Laktatora „Oświadczenia dotyczącego testowania”, stanowiącego w szczególności potwierdzenie odbioru Laktatora (dalej: „Oświadczenie dotyczące testowania”) i przekazania egzemplarza tego oświadczenia kurierowi.

 

 1. W przypadku braku złożenia i podpisania przez Testującego „Oświadczenia dotyczącego testowania” inieprzekazania kurierowi jego egzemplarza, Uczestnik zostanie wykluczony z Akcji i nastąpi odmowa przekazania mu Laktatora do testowania. W takiej sytuacji, Organizator – według własnego uznania - ma prawo zwrócić się do Komisji Konkursowej o wybranie kolejnego zwycięskiego Uczestnika lub może zrezygnować z podejmowania działań służących wyborowi kolejnego Uczestnika.

 

 1. W przypadku, gdy kurier nie zastanie w ustalonym terminie Testującego lub osoby wyznaczonej przez niego do odbioru, ponowi on próbę dostawy w innym terminie. W przypadku, gdy dwie kolejne próby dostarczenia przesyłki zakończą się niepowodzeniem, Testujący zostanie wykluczony z Akcji. W takiej sytuacji, Organizator – według własnego uznania - ma prawo zwrócić się do Komisji Konkursowej o wybranie kolejnego zwycięskiego Uczestnika lub może zrezygnować z podejmowania działań służących wyborowi kolejnego Uczestnika.

 

 • 7. Wymagania związane z testowaniem Laktatora

 

 1. Testujący, w związku z testowaniem Laktatora w ramach „Etapu II.”, powinien:

 

(a) W sposób prawidłowy i zgodny z prawdą uzupełnić formularz kontaktowy, podając następujące dane: imię, nazwisko, adres kontaktowy pod który ma być dostarczony Laktator, a także adres e-mail lub numertelefonu;

 

(b) Złożyć i podpisać „Oświadczenie dotyczące testowania” i przekazać jego egzemplarz kurierowi, który dostarczył Laktator;

 

(c) Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 tego paragrafu, wystawić w terminie nie później niż 1 (jeden) miesiąc od otrzymania Laktatora,  ocenę w liczbie 3 (słownie: trzech) dotyczącą Laktatora na wskazanych przezOrganizatora stronach www. i serwisach to jest odpowiednio: Post albo rolka oraz w relacjach na Instagramie (dalej łącznie „Opinia”),  a także Testujący powinien poinformować o niej Organizatora poprzez przesłanie do niego linku do tej Opinii. Opinia będzie zamieszczona w ramach poszczególnej ww. strony oraz serwisu ibędzie przygotowana zgodnie z wymaganiami oraz uregulowaniami tej strony/serwisu. Jednocześnie, w związku ze współpracą z Organizatorem, Testujący oznaczy Opinię zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Rekomendacjach Prezesa UOKiK, dotyczących oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych (na przykład w szczególności wykorzystując „#WspółpracaReklamowa” oraz wskazanie nazwy Organizatora „Innogio sp. z o.o.”)

 

 1. Testujący otrzymuje Laktator na okres testowania wynoszący 1 miesiąc – liczony od momentu doręczenia Laktatora oraz złożenia i podpisania Oświadczenia dotyczącego testowania. Laktator zostanie dostarczony na kosztOrganizatora do Testującego. W sytuacji łącznie: (i) wystawienia Opinii wskazanej w ust. 1 pkt c) tego paragrafu przez Testującego oraz (ii) po udzieleniu Organizatorowi przez Testującego licencji do Opinii w zakresie wskazanym w § 8 Regulaminu, (iii) odpowiednio po wskazanym okresie testowania, Testujący zachować może Laktator dla siebie. W przypadku braku wystawienia Opinii wskazanej w ust. 1 pkt c) tego paragrafu przez Testującego lub braku udzielenia wskazanej licencji do Opinii, po wskazanym okresie testowania, Laktator powinien zostać zwrócony przez Testującego do Organizatora i na koszt Organizatora.

 

 1. W przypadku publikowania innych komentarzy lub ocen, niż Opinia wskazana w ust. 1 pkt c) tego paragrafu, Testujący powinien zadbać również o przejrzystość przekazywanych informacji oraz oznaczać je – jeśli dotyczy – stosownie do wymogów Rekomendacji Prezesa UOKiK, dotyczących oznaczania treści reklamowych przez influencerów.

 

§ 8. Wymogi dotyczące Opinii

 

 1. Testujący w swojej Opinii może zawrzeć wyłącznie treść, obraz, wypowiedź, której jest wyłącznym twórcą.

 

 1. Zabronione jest wykorzystywanie w Opini treści, obrazów, wypowiedzi lub ich fragmentów zawierającychjakiekolwiek elementy, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają prawa lub dobra osobiste osób trzecich bądź zagrażają naruszeniem takich praw i dóbr. W szczególności zakazane jest wykorzystywanietreści, tekstów lub obrazów wulgarnych, rasistowskich, erotycznych, propagujących przemoc lub innych sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.

 

 1. Poprzez zamieszczenie Opinii, Testujący na swoją odpowiedzialność oświadcza, że Opinia stanowi przedmiotoryginalnej twórczości, a jego prawa do Opinii nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone oraz są wolne od wad prawnych i fizycznych, jak również oświadcza, że wskazane poniżej udzielenie licencji i korzystanie z Opinii przez InnoGio nie narusza ani nie będzie naruszało jakichkolwiek praw ani interesów osób trzecich. Uczestnik w szczególności uwolni Organizatora od roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia przez Testującego postanowień tego punktu lub podania przez niego innych nieprawdziwych oświadczeń wskazanych w tym Regulaminie.

 

 1. Testujący, z momentem opublikowania Opinii udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do odpowiednio tej Opinii oraz poszczególnej jej części dla Organizatora. Wskazana licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych i na okres 5 (słownie: pięciu) lat, w zakresie pól eksploatacji przedstawionych poniżej, określonych w szczególności w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U z 2022 r. poz. 2509), obejmujących:

 

(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zgłoszonego Opinii  (dalej: „utwór”) oraz jej poszczególnych części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 

(b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 

(c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zgłoszonego utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 

(d) wykorzystywania utworu oraz jego części w działaniach promocyjnych dotyczących Akcji lub Organizatora lub marki „InnoGIO”, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Akcji, a w szczególności utrwalania czy eksponowania utworu na profilu Facebook Organizatora lub na profilu Instagram Organizatora, a także na stronie internetowej: www.innogio.com

 

 1. Uczestnik, w ramach przedmiotowej licencji, uprawiania jednocześnie Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu oraz jego poszczególnych części, w tym w szczególności wprowadzania w nim modyfikacji/zmian lub przeróbek, wykorzystania lub publikacji wyłącznie w części, łączenia go z innymi dziełami, dodawania logo lub innych oznaczeń. Uczestnik w ramach udzielonej licencji zezwala na korzystanie i rozpowszechnianie (utworu) oraz jego opracowania zarówno bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Testującego lub bez jego pseudonimu/”nick’u”, jak również odpowiednio z takim oznaczaniem – wedle wyboru Organizatora.

 

§ 9. Reklamacje

 

 1. Reklamacje związane z Akcją lub jej przebiegiem mogą być zgłaszane w trakcie trwania Akcji i nie później niż wciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia udziału Uczestnika w Akcji, a w przypadku Testującego termin ten liczony jest od dnia zakończenia okresu testowania, wskazanego § 7 ust. 2 Regulaminu.

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją lub jej przebiegiem można przesyłać odpowiednio: (i) w formie pisemnej na adres Organizatora: InnoGIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-289), przy ul. Ostródzka 74H, lub (ii) w formie elektronicznej: pocztą elektroniczną na adres email: innogio@innogio.com; (iii) za pośrednictwem serwisu Instagram lub serwisu Facebook, poprze skierowanie do Organizatora wiadomości przy wykorzystaniu funkcjonalności do wysyłania wiadomości w ramach poszczególnego serwisu.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji lub adres e-mail jak również opis podstaw reklamacji.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.

 

 1. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Akcji zostanie powiadomiony z zachowaniem odpowiedniej formy złożenia przez niego reklamacji.

 

 1. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Akcji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do właściwego Sądu powszechnego.

 

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Dane osobowe Uczestników w Akcji będą przetwarzane zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: ,,RODO’’), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Podczas organizacji Akcji od Uczestników zbierane i przetwarzane będą odpowiednio następujące dane osobowe:

(a) imię lub nazwisko lub „nick”/pseudonim Uczestnika;

(b) publicznie dostępne dane Uczestnika na profilu Instagram/Facebook, z którego zostało wysłane przez Uczestnika zgłoszenie do Akcji, a także te dane i dane wskazane w podpunkcie (a) jeśli byłaby przesłana korespondencja/zapytanie/zgłoszenie lub reklamacja Uczestnika za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu Facebook https://www.facebook.com/innoGIO.official  lub https://www.instagram.com/innogio_com Organizatora;

(c) adres, na który miałby być przesłany Laktator do testowania w przypadku zwycięskiego Uczestnika (jako Testującego) lub – jeśli została złożona przez Uczestnika reklamacja lub przesłana korespondencja/zapytanie/zgłoszenie w formie pisemnej - odpowiedź na tę reklamację lub przesłaną korespondencję/zapytanie/zgłoszenie;

 

(d) w przypadku przesłania korespondencji/zapytania/zgłoszenia lub reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail, z którego została wysłana ta korespondencja/zapytanie/zgłoszenie lub reklamacja Uczestnika,

 

(e) numer telefonu kontaktowego zwycięskiego Uczestnika  w celu usprawnienia procesu przesłania przez Organizatora Laktatora do testowania, w tym za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportowej.

(f) W zakresie zawartej „Oświadczenia dotyczącego testowania” odpowiednio ww. dane (z pkt a – e), w szczególności imię i nazwisko Testującego, jego adres oraz adres e-mail.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, to jest: INNOGIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-289), ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa (dalej również: „Administrator”; dane rejestrowe Administratora wskazane zostały § 1 ust. 2 Regulaminu). W zakresie wszelkich spraw i zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych, Uczestnik może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa lub adres e-mail: innogio@innogio.com lub telefonicznie pod numerem: +48 508 311 775.

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora (Organizatora) w następujących celach:

 

(a) organizacji i przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia przez Administratora Akcji, w tym zapewnienia możliwości wzięcia udziału w Akcji, oceny zgłoszeń, wskazania zwycięskich Uczestników w celu przekazania im Laktatorów do testowania – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest wypełnienie obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia publicznego na zasadach wskazanych w Regulaminie;

(b) rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Akcji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jako niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Akcją stosownie do wymogów obowiązujących przepisów prawa oraz zapewnienie rozliczenia podatków i innych danin publiczno-prawnych;

(c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Akcją - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami;

(d) zapewnienia udziału Uczestnika w Akcji oraz przyjęcia jego zgłoszenia – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 4 pkt 11) RODO - na podstawie dobrowolnej i świadomej zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej poprzez jego wyraźne działanie potwierdzające, polegające na dokonaniu przez Uczestnika zgłoszenia do udziału w Akcji. 

5. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest w pełni dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Akcji oraz uniemożliwia przesłanie Laktatora do testowania.

6. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane/udostępniane/powierzane do przetwarzania przez Administratora podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub transportowe, doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe. Ponadto, dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione przez Administratora instytucjom, podmiotom i organom (w szczególności organom administracji publicznej) upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

8. Uczestnikom przysługuje:

(a) Prawo dostępu do treści danych osobowych, stosownie do art. 15 RODO. Na żądanie Uczestnika organizator dostarczy również Uczestnikowi kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

(b) Prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, stosownie do art. 16 RODO;

(c) Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), stosownie do art. 17 RODO;

(d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 18 RODO;

(e) Prawo do przenoszenia danych osobowych, stosownie do art. 20 RODO. Dane osobowe Uczestnika są przekazywane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

(f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. art. 21 RODO;

(g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia, że naruszona została ochrona danych osobowych lub uznania Uczestnika, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

(h) Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przedmiotowej zgody przed jej wskazanym cofnięciem

9. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników, w tym Uczestników, prowadzone przez właścicieli serwisu Facebook lub serwis Facebook odbywa się na zasadach przewidzianych w stosownych regulaminach, które są odrębnymi regulacjami od niniejszego Regulaminu i wskazują odpowiednie cele oraz podstawy przetwarzania w swoim zakresie.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

 

 1. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu lub Akcji w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości ich rozwiązania w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.

 

 1. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem pisząc na adres: InnoGIO sp. z o.o., ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa lub adres e-mail: innogio@innogio.com lub telefonicznie pod numerem: +48 508 311 775.

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.02.2024 r. do czasu zakończenia Akcji oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w jej zakresie.

 

 1. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania Akcji z ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli prowadzenie Akcji stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na: awarię techniczną, działania siły wyższej, a także zmiany obowiązującego prawa, a także wszczęcie postępowania lub wydania decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego lub administracyjnego mającego wpływ na prowadzenie Akcji. W przypadku zaistnienia zmian lub okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Organizator poinformuje niezwłocznie o nich Uczestników, a wszelkie informacje będą umieszczone na stronie internetowej www.innogio.com Organizatora . Takie umieszczenie informacji przez Organizatora jest tratowane, jako skuteczne powiadomienie Uczestników o zmianach lub okolicznościach, w tym przerwaniu lub odwołaniu Akcji.

 

 1. Organizator zastrzega sobie jednostronnie prawo nanoszenia zmian w niniejszym Regulaminie w celu usprawnienia funkcjonowania Akcji lub jego modyfikacji, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne po upływie 2 (słownie: dwóch) dni od momentu poinformowania o nich Uczestników. Wszelkie informacje o zmianach wprowadzonych przez Organizatora do Regulaminu będą umieszczone na stronie internetowej www.innogio.com Organizatora. Takie umieszczenie informacji przez Organizatora jest tratowane, jako skuteczne powiadomienie Uczestników o zmianach.

 

 

Kategorie

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl