Regulamin konkursu "WYGRAJ KONKURS INNOGIO"

Regulamin Konkursu "WYGRAJ KONKURS INNOGIO"

 

 1. Postanowienia ogólne i przetwarzanie danych osobowych:


1.1. „Regulamin” - Niniejszy Regulamin konkursu pod nazwą „Wygraj Konkurs InnoGIO” (dalej: „Konkurs”). Konkurs jest organizowany w szczególności w celu promocji marki „InnoGIO” i produktów sygnowanych tą marką, które są dystrybuowane lub promowane przez Organizatora. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, a także stanowi podstawę organizacji Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu i tryb zgłaszania reklamacji. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu pod adresem www.abckid.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Organizatora przy ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa.


1.2. "Organizator" – ABC KID Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-289), ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447802, NIP: 5252547172, wysokość kapitału zakładowego 265 000 zł . Adres e-mail do kontaktu z Organizatorem w sprawach dotyczących Konkursu: abckid@abckid.pl. Infolinia do kontaktu z Organizatorem w sprawach dotyczących Konkursu tel.: +48 508 311 775 czynna w dni powszednie (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od: 9:00 do 17:00.


1.3. "Uczestnik":

1) Uczestnikiem Konkursu „Wygraj Konkurs InnoGIO” może być pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, która łącznie:

 1. a) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. b) w okresie trwania Konkursu, to jest od dnia 10 grudnia 2019 r. do dnia 18 stycznia 2020 r. włącznie (do godz. 23:59), wykona zadanie konkursowe obejmujące łącznie: 

(i) Kupi dowolną szczoteczkę do zębów marki InnoGIO i zachowa paragon;

(ii) wyśle e-mail na adres:  abckid@abckid.pl i odpowie w nim na pytanie: “Jak zachęcasz dziecko do dbania o czystość jego zębów?” E-mail musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika. W temacie e-maila należy podać: Konkurs InnoGIO. (dalej: „Zadanie konkursowe”).

(iii) W przypadku wygranej w Konkursie Zwycięski Uczestnik, aby otrzymać nagrodę również poda Organizatorowi nr telefoniczny kontaktowy oraz swój adres . Jednocześnie, jeśli wartość tej nagrody w Konkursie tego wymaga w świetle obowiązujących przepisów prawa, na żądanie skierowane przez Organizatora do Zwycięskiego Uczestnika w dowolnej formie (e-mail, telefonicznej), Uczestnik – dla możliwości otrzymania nagrody - zobowiązany jest przesłać dane niezbędne do rozliczenia przez Organizatora podatków lub danin publiczno-prawnych z tytułu przekazywanej nagrody, w szczególności Uczestnik powinien przesłać: swój numer NIP lub PESEL i adres właściwego urzędu skarbowego. Brak przesłania przez Uczestnika danych, o których mowa w tym punkcie, powoduje, że traci on możliwość otrzymania nagrody


1.4. Uczestnikami w Konkursie nie mogą być pracownicy firmy Organizatora, a także członkowie ich rodzin, jak również inne osoby zaangażowane przez Organizatora do czynności przy organizacji Konkursu. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikami Organizatora w stosunku przysposobienia.

 

1.5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia zadania konkursowego w Konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w tym Regulaminie. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia zadania konkursowego w Konkursie, na wskazany przez Organizatora adres e-mail, jest rozumiane jako wyraźne działanie potwierdzające tego Uczestnika związane z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 

1.6. Warunkiem uczestnictwa przez Uczestnika w Konkursie jest: przestrzeganie przez Uczestnika wszystkich punktów Regulaminu Konkursu oraz zgłoszenie zadania konkursowego.

 

1.7. Dane osobowe Uczestników w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: ,,RODO’’), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1.8. Podczas organizacji Konkursu od Uczestników zbierane i przetwarzane będą następujące dane osobowe: (i) imię i nazwisko Uczestnika; (ii) adres email z którego zostało wysłane przez Uczestnika zgłoszenie w Konkursie (iii) adres, na który miałaby być przesłana nagroda dla Zwycięskiego Uczestnika w przypadku jego wygranej w Konkursie lub – jeśli została złożona przez Uczestnika reklamacja lub przesłana korespondencja/zapytanie w formie pisemnej - odpowiedź na tę reklamację lub przesłaną korespondencję/zapytanie, a w przypadku wygranej w Konkursie przez Zwycięskiego Uczestnika, właściwy adres wskazywany byłby na potrzebę rozliczenia otrzymywanej nagrody jeśli będzie to wymagane ze względów podatkowych; (iv) w przypadku przesłania korespondencji/zapytania lub reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail, z którego została wysłana ta korespondencja/zapytanie lub reklamacja Uczestnika, (v) numer telefonu kontaktowego Zwycięskiego Uczestnika, w przypadku wygranej w Konkursie, w celu poinformowania tego Zwycięskiego Uczestnika o wygranej lub w celu usprawnienia procesu przekazania mu nagrody przez Organizatora, w tym za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportowej, (vi) jeśli wartość nagrody w Konkursie tego wymaga w świetle obowiązujących przepisów prawa dla potrzeby rozliczenia przez Organizatora podatków lub danin publiczno-prawnych z tytułu tej przekazywanej nagrody, również zbierany i przetwarzany byłby numer NIP lub PESEL Zwycięskiego Uczestnika i adres właściwego urzędu skarbowego dla niego.

 

1.9. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, to jest: ABC KID Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-289), ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa (dalej również: „Administrator”; dane rejestrowe Administratora wskazane zostały w pkt 1.2. Regulaminu). W zakresie wszelkich spraw i zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych, Uczestnik może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa lub adres e-mail: abckid@abckid.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 508 311 775.

 

1.10. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora (Organizatora) w następujących celach:

 1. a) organizacji i przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia przez Administratora Konkursu, w tym zapewnienia możliwości wzięcia udziału w Konkursie, oceny zgłoszonych zadań konkursowych, wskazania zwycięskich Uczestników oraz przekazania nagród – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest wypełnienie obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia publicznego na zasadach wskazanych w Regulaminie Konkursu;
 2. b) rozpatrzenia reklamacji w Konkursie oraz rozliczenia podatków i innych danin publiczno-prawnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jako niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem stosownie do wymogów obowiązujących przepisów prawa oraz zapewnienie rozliczenia podatków i innych danin publiczno-prawnych;
 3. c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami.
 4. d) zapewnienia udziału Uczestnika w Konkursie oraz przyjęcia jego zgłoszenia konkursowego – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 4 pkt 11) RODO - na podstawie dobrowolnej i świadomej zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej poprzez jego wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zgłoszeniu przez Uczestnika zadania konkursowego na wskazany przez Administratora adres e-mail;


1.11. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest w pełni dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz uniemożliwia przesłanie nagrody w Konkursie w przypadku jej wygrania.

 

1.12. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być ujawniane/udostępniane/powierzane do przetwarzania przez Administratora podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub transportowe, doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe. Ponadto, dane osobowe Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione przez Administratora instytucjom, podmiotom i organom (w szczególności organom administracji publicznej) upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

1.13. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w trakcie trwania Konkursu oraz w zakresie realizacji przekazania nagród zwycięskim Uczestnikom i ich rozliczenia podatkowego, a także rozpatrzenia zgłaszanych reklamacji lub odpowiedzi na przekazaną korespondencję/zapytanie. Odpowiednio po upływnie wskazanego powyżej okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych lub podatkowych. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, te dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona poprzez jego wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zgłoszeniu przez Uczestnika zadania konkursowego na wskazany przez Administratora adres e-mail, dane te będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody przez tego Uczestnika, przy czym nie dłużej niż w okresie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Administratora oświadczenia o jej cofnięciu. Uczestnik ma prawo do cofnięcia ww. zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

1.14. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników Konkursu do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

 

1.15. Uczestnikom przysługuje:

 1. a) Prawo dostępu do treści danych osobowych, stosownie do art. 15 RODO. Na żądanie Uczestnika organizator dostarczy również Uczestnikowi kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 2. b) Prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, stosownie do art. 16 RODO;
 3. c) Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), stosownie do art. 17 RODO;
 4. d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 18 RODO;
 5. e) Prawo do przenoszenia danych osobowych, stosownie do art. 20 RODO. Dane osobowe Uczestnika są przekazywane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 6. f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. art. 21 RODO;
 7. g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia, że naruszona została ochrona danych osobowych lub uznania Uczestnika, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. h) Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przedmiotowej zgody przed jej wskazanym cofnięciem

 

1.16. Organizator i Zleceniodawca Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie;
 2. b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści otrzymywanych lub przesłanych drogą elektroniczną w Konkursie;
 3. c) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych lub innych systemach informatycznych Uczestników w związku z korzystaniem z Internetu lub działaniami podejmowanymi przez osoby trzecie;
 4. d) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich;
 5. e) brak spełnienia przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie i uprawniających do wydania nagrody;
 6. f) podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Uczestnika, w tym danych osoby trzeciej.

 

1.17. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. Uczestnik z tytułu wzięcia udziału w Konkursie, w tym zgłoszenia zadania konkursowego, nie otrzymuje żadnej płatności od Organizatora ani inne podmiotu z nim współpracującego.

 

 

 1. Czas i miejsce trwania Konkursu oraz zagadnienia organizacyjne


2.1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej: www.abckid.pl 


2.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 grudnia 2019 r. i trwa włącznie do 18 stycznia 2020 r. włącznie (do godz. 23:59). 


2.3. Finał Konkursu, zaplanowany jest na dzień 20 stycznia 2020 r., podczas którego Zwycięscy Uczestnicy zostaną wyłonieni przez „Jury Konkursowe”, spośród prawidłowych Zadań konkursowych zgłoszonych w Konkursie, Wyniki finału Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie opublikowania ich na stronie internetowej: www.abckid.pl w dniu 20 stycznia 2020 r. 


2.4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, +której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 847). 


2.5. Nad sprawnym przebiegiem Konkursu czuwa Organizator, zapewniając administracyjną i techniczną obsługę Konkursu. Organizator powołuje „Jury Konkursowe” (Komisję Konkursową) w celu sprawnego przeprowadzenia Konkursu i podejmowania działań wskazanych w tym Regulaminie. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu i zasad jego organizacji, organem rozstrzygającym jest „Jury Konkursowe”, które posiada decydujący i ostateczny głos w tych sprawach.


2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub niespełniającym wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

2.7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w szczególności manipulowanie wynikami Konkursu lub działanie sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub naruszające dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Informacje w przedmiocie usuniętego Uczestnika zostaną udzielone wyłącznie na jego wyraźną prośbę skierowaną do Organizatora na adres email, formularz kontaktowy lub adres siedziby wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu. W przypadku sytuacji spornych lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda „Jury Konkursowe”. Decyzje „Jury Konkursowego” są ostateczne. 

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonych przez Uczestnika treści i odmowy ich publikacji lub ich usunięcia, w szczególności w przypadku:

 1. a) zawarcia w nich wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszających uczucia religijne;
 2. b) zawarcia w nich treści reklamowych dotyczących produktów konkurencyjnych dla marki „InnoGIO”; 
  c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich lub regulacji dotyczących ochrony danych osobowych; 
 3. d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do zgłoszonego Zadania konkursowego lub innych treści lub ich wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
  Informacje w przedmiocie wykluczonych z Konkursu Zadań konkursowych lub innych treści i odmowy ich publikacji lub ich usunięcia, zostaną udzielone wyłącznie na wyraźną prośbę Uczestnika skierowaną do Organizatora na adres email, formularz kontaktowy lub adres siedziby wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu. W przypadku sytuacji spornych lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda „Jury Konkursowe”. Decyzje „Jury Konkursowego” są ostateczne.

  9. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: 
 4. a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
  b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną w Konkursie, 
  c) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych lub innych systemach informatycznych Uczestników w związku z korzystaniem z Internetu lub działaniami podejmowanymi przez osoby trzecie, 
  d) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, 
  e) brak spełnienia przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie i uprawniających do wydania nagrody.

 

 

 1. Warunki uczestnictwa w Konkursie


3.1. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu oraz zobowiązana do przestrzegania jego postanowień. 

 

3.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz całkowicie dobrowolny dla Uczestnika. Wysłanie zgłoszenia Zadania konkursowego w Konkursie i uczestnictwo w nim jest nieodpłatne.


3.3. W Konkursie można wysłać Zadanie konkursowe przygotowane samodzielnie, którego autorem i właścicielem całości praw autorskich majątkowych i praw zależnych jest osoba zgłaszająca jako Uczestnik lub takie, do których Uczestnikowi przysługują odpowiednie prawa autorskie majątkowe i prawa zależne, w zakresie pozwalającym na zgłoszenie danego Zadania konkursowego i udział w tym Konkursie oraz spełnienie jego warunków, w szczególności określonych w niniejszym Regulaminie. Wskazane powyżej prawa Uczestnik powinien w razie potrzeby odpowiednio udokumentować.


3.4. Każdy Uczestnik w Konkursie powinien w okresie trwania Konkursu, to jest od dnia 7 grudnia 2019 do 18 stycznia 2020 r. włącznie (do godz. 23:59) łącznie: 

 (a) Zapoznać się z niniejszym Regulaminem i stosować jego postanowienia w zakresie Konkursu;

(b) Wykonać Zadanie konkursowe obejmujące łącznie:

(i)  Kupno dowolnej szczoteczki do zębów marki InnoGIO i zachowanie paragonu;

(ii) wysłanie e-mail na adres: abckid@abckid.pl i udzielenie w nim odpowiedzi na pytanie: “Jak zachęcasz dziecko do dbania o czystość jego zębów?” E-mail musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika. W temacie e-maila należy podać: Konkurs InnoGIO.

(iii) W przypadku wygranej w Konkursie Zwycięski Uczestnik, aby otrzymać nagrodę również poda nr kontaktowy oraz swój adres. Jednocześnie, jeśli wartość tej nagrody w Konkursie tego wymaga w świetle obowiązujących przepisów prawa, na żądanie skierowane przez Organizatora do Zwycięskiego Uczestnika w dowolnej formie (e-mail, telefonicznej), Uczestnik – dla możliwości otrzymania nagrody - zobowiązany jest przesłać dane niezbędne do rozliczenia przez Organizatora podatków lub danin publiczno-prawnych z tytułu przekazywanej nagrody, w szczególności Uczestnik powinien przesłać: swój numer NIP lub PESEL i adres właściwego urzędu skarbowego. Brak przesłania przez Uczestnika danych, o których mowa w tym punkcie, powoduje, że traci on możliwość otrzymania nagrody


.


3.5. Uczestnik może wysłać dowolną liczbę zgłoszeń w Konkursie. Jednakże poszczególny Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę w Konkursie.

 
3.6. Wszystkich czynności, w tym odpowiednich zgłoszeń w Konkursie, Uczestnik dokonuje przy wykorzystaniu dostępnego dla siebie sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz dostępu do sieci Internet. 

3.7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że: 

 1. a) Przysługujące mu autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne odpowiednio do zgłoszonych treści w Konkursie nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;
  b) Zgłoszone treści w Konkursie, w tym Zadanie konkursowe lub jego elementy nie naruszają jakkolwiek praw osób trzecich oraz nie naruszają ich dóbr osobistych. W szczególności Uczestnik sam wyraża zgodę i zapewnia, że posiada zgodę wszystkich osób, które uczestniczyły w napisaniu treści wysłanych do Konkursu, w tym dotyczących Zadania konkursowego oraz Uczestnik wyraża zgodę na podanie swojego imienia jako Zwycięskiego Uczestnika oraz treści swojego Zadania konkursowego lub jego elementów w materiałach promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z Konkursem lub Organizatorem i jego działalnością lub marką „InnoGIO”, w tym także podawanych do publicznej wiadomości na stronach lub portalach internetowych (w szczególności na stronie www.abckid.pl oraz na portalu Facebook.com), w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
  c) Nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z treści zgłoszonych w Konkursie, w tym Zadania konkursowego lub jego elementów;
 2. d) Posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań treści lub ich elementów zgłoszonych w Konkursie, w tym Zadania konkursowego. 
  Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia Uczestnik przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność prawną. Uczestnik w szczególności uwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia przez Uczestnika postanowień tego punktu lub podania przez niego innych nieprawdziwych oświadczeń wskazanych w tym Regulaminie.


3.8. Uczestnik, z momentem zgłoszenia treści w Konkursie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do treści oraz ich poszczególnych części dla Organizatora. Wskazana licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych i na okres 5 (słownie: pięciu) lat, w zakresie pól eksploatacji przedstawionych poniżej, określonych w szczególności w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 1231), obejmujących: 

 1. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zgłoszonego Zadania konkursowego (dalej łącznie: „utwór”) oraz jego poszczególnych części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
 2. c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zgłoszonego utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 3. d) wykorzystywania zgłoszonego utworu oraz jego części w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu lub Organizatora lub marki „InnoGIO”, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu i przygotowania oraz wydania nagród, a w szczególności utrwalania czy eksponowania utworu na stronie internetowej: www.abckid.pl

Uczestnik, w ramach przedmiotowej licencji, uprawiania jednocześnie Organizatora do wykonywania praw zależnych do zrealizowanego utworu oraz jego poszczególnych części, w tym w szczególności wprowadzania w nim modyfikacji/zmian lub przeróbek, wykorzystania lub publikacji wyłącznie w części, łączenia go z innymi dziełami, dodawania logo lub innych oznaczeń. Uczestnik w ramach udzielonej licencji zezwala na korzystanie i rozpowszechnianie zrealizowanego Zadania konkursowego (utworu) oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i/lub nazwiskiem Uczestnika.

 1. Wybór zwycięzców w Konkursie i Nagrody


4.1. Wyboru zwycięskich Uczestników w Konkursie dokona „Jury Konkursowe” na podstawie zgłoszonych Zadań konkursowych przez tych Uczestników. W tym celu, Jury Konkursowe będzie posługiwało się następującymi kryteriami wyboru zwycięskich Uczestników: „oryginalność”, „pomysłowość” oraz „kreatywność” zgłoszonego Zadania konkursowego oraz jego zgodność z tematem Konkursu.


4.2. W Konkursie zostanie wybranych maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) monitorów aktywności Garmin Star Wars, Frozen 2 oraz  50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk lampeczki GIO Kitty Mini.  


4.3. Zwycięski Uczestnik, zobowiązany jest w terminie: 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od opublikowania wyników na stronie www.abckid.pl w zakresie przysługującej mu nagrody albo w okresie 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości e-mail lub kontaktu telefonicznego o wygranej nagrodzie od Organizatora (jeśli została wysłana do tego Uczestnika), zgłosić się do Organizatora na adres e-mail wskazany w pkt 1.2. Regulaminu i przesłać mu dane niezbędne do dostarczenia i rozliczenia nagrody, wskazane w pkt 1.3. ppkt b) Regulaminu. Zwycięski Uczestnik może w ww. terminie złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody.


4.4. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze zwycięskim Uczestnikiem lub nie otrzyma od niego zgłoszenia wraz z danymi niezbędnymi do dostarczenia i rozliczenia nagrody w terminie: 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od opublikowania wyników na stronie www.abckid.pl w zakresie przysługującej temu Uczestnikowi nagrody albo w okresie 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od wysłania wiadomości email lub próby kontaktu telefonicznego do tego Uczestnika o wygranej nagrodzie, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania nagrody. 


4.5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w pkt 4.4., Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika i dokonania, według własnej decyzji, wyboru innego zwycięskiego Uczestnika, który uplasował się na kolejnym miejscu w Konkursie, względnie postanowienia o przepadku nagrody na rzecz Organizatora.


4.6. Nagroda w Konkursie zostanie wysłana na adres podany przez zwycięskiego Uczestnika w przeciągu 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania potwierdzenia i danych od tego zwycięskiego Uczestnika pozwalających na przesłanie i rozliczenie tej nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięskiego Uczestnika Konkursu.


4.7. Nagrodami w Konkursie do zaznaczenia przez Uczestników są:

- 10 szt monitorów aktywności Garmin Star Wars, Frozen 2

- 50 szt lampki GIO Kitty Mini LJC-124

 

Uczestnik nie może wymienić nagrody na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny. W przypadku braku wskazanej przez Uczestnika konkretnej nagrody, Organizator może przekazać mu inną nagrodę, na co Uczestnik wyraża zgodę. 


4.8. Do poszczególnej nagrody w Konkursie, w przypadku gdy jej wartość będzie wymagała, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedniego rozliczenia podatkowego, dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości brutto tej nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięskiemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora, jako odpowiedzialnego za spełnienie tego obowiązku.

 

 1. Reklamacje


5.1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie lub jego przebiegiem można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: Abc Kid Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-289), przy ul. Ostródzka 74H, lub pocztą elektroniczną na adres email: abckid@abckid.pl w terminie nie późniejszym niż 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu. 5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie). 


5.3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora. 


5.4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 


5.5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem odpowiedniej formy złożenia przez niego reklamacji. 


5.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


5.7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego.

 

 1. Postanowienia końcowe


6.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady Konkursu.

6.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego. 


6.3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu lub Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości ich rozwiązania w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny z siedzibą właściwą dla Organizatora Konkursu.


6.4. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem na adresy i numer telefonu wskazane w pkt 1.2. Regulaminu.

6.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 grudnia 2019 r. i obowiązuje do czasu rozstrzygnięcia Konkursu lub jego zakończenia. 


6.6. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na: awarię techniczną, działania siły wyższej, a także zmiany obowiązującego prawa, a także wszczęcie postępowania lub wydania decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego lub administracyjnego mającego wpływ na prowadzenie Konkursu. W przypadku zaistnienia zmian lub okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Organizator poinformuje niezwłocznie o nich Uczestników, a wszelkie informacje będą umieszczone na stronie: www.abckid.pl Takie umieszczenie informacji przez Organizatora jest tratowane, jako skuteczne powiadomienie Uczestników o zmianach lub okolicznościach, w tym przerwaniu lub odwołaniu Konkursu. 


6.7. W przypadku odwołania Konkursu Organizator niezwłocznie usunie trwale wszelkie już zgłoszone mu w ramach Konkursu przez Uczestników informacje, dane i przesłane treści.


6.8. Organizator zastrzega sobie jednostronnie prawo nanoszenia zmian w niniejszym Regulaminie w celu usprawnienia funkcjonowania Konkursu lub jego modyfikacji, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne po upływie 2 (słownie: dwóch) dni od momentu poinformowania o nich Uczestników. Wszelkie informacje o zmianach wprowadzonych przez Organizatora do Regulaminu będą umieszczone na stronie: www.abckid.pl Takie umieszczenie informacji przez Organizatora jest tratowane, jako skuteczne powiadomienie Uczestników o zmianach.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl